Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Şirketimizin sattığı ürünler fiziksel değildir. 

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme; bir tarafta ………………………………………… adresinde faaliyet gösteren …………………………………… (sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) (Vergi Dairesi:………………… – Vergi No:………………) ile diğer tarafta, İstanbul Ticaret Odasına, 27221-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, www.metrobi.com alan adlı internet sitesinin sahibi, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. 2 /48 15 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren METROBİ Akıllı Ulaşım Teknolojileri LTD. ŞTİ. (sözleşmede METROBİ olarak anılacaktır) (Vergi Dairesi: Sarıyer – Vergi No: 6200626046)  arasında yapılmıştır.

2. MALİ HUSUSLAR

2.1. Aylık Hizmet Bedeli:

Optimizasyonu, yönetimi veya planlaması gerçekleştirilmek üzere söz konusu ay içerisinde sistemde tanımlanan maksimum kişi/araç sayısının, aylık kişi/araç başı MÜŞTERİ ile belirlenen birim bedel ile çarpılması sonucunda aylık hizmet bedeli belirlenecektir. Bu bedel sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olup, 1 yılın sonunda karşılıklı olarak revize edilecektir. Bu fiyata, MÜŞTERİ özelinde yapılacak geliştirmeler ve entegrasyon hizmetleri dahil olmayıp; sadece standart olarak sağlanan Web, API ve Applikasyon hizmetlerini kapsamaktadır.

2.2. Ödeme:

Aylık hizmet bedeli, METROBİ tarafından her ayın sonunda fatura edilecek ve MÜŞTERİ tarafından aşağıda bilgileri bulunan METROBİ banka hesabına 5 (beş) gün içinde ödenecektir veya MÜŞTERİ’nin sağlayacağı kredi kartından tahsil edilecektir.

Banka          : Türkiye Ekonomi Bankası
Şube            : Altıyol
Iban No        : TR24 0003 2000 0000 0039 1418 99
 

Kart Sahibi          : ………………….

Kart No                : ………………….
Geçerlilik Tarihi  : Ay / Yıl
CCV2                   : XXX

3. PİLOT

MÜŞTERİ, bu sözleşme kapsamındaki hizmeti; deneme amaçlı ve METROBİ’nin belirleyeceği limitler dahilinde, sözleşme imza tarihinden başlayarak ilk 30 gün(Pilot Süresi) süresince ücretsiz olarak kullanabilecektir. Bu sure boyunca, (1) kullanım ücreti doğmayacaktır, (2) hizmet “Olduğu Gibi” sağlanacak olup pilot süresi dahilinde SLA ve garanti kapsamı dışında olacaktır, (3) MÜŞTERİ, Pilot Süresi’nin bitimine 10 gün kalana kadar METROBİ’yi yazılı olarak bilgilendirerek bu sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir; bu süre zarfında yazılı iptal bildiriminde bulunulmazsa sözleşme ve sözleşmeden kaynaklanan haklar devam ediyor sayılır.

4. KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ye araç ve/veya ekiplerinin rota optimizasyonu, yönetimi veya planlaması, ve mobil uygulama hizmetini vermek için hazırlanmıştır.

5. HİZMET ESASLARI

İşbu Sözleşme, belirli tescilli yazılımların, konu kısmında belirtilen ve daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, MÜŞTERİ’nin rotaları ve çizelgeleri optimize etmek için yazılıma bir hizmet olarak erişmesini ve kullanmasını sağlamaktadır. METROBİ, bu işlevselliği (“Hizmet”) barındırılan bir sunucu ortamında, uygulama programlama arabiriminde veya aşağıdaki şartlar altında başka METROBİ onaylı arabirimlerinde İnternet aracılığıyla sağlayacaktır.

METROBİ, hizmeti yalnızca MÜŞTERİ’nin dahili ticari kullanımı için, hizmete erişmek ve kullanmak için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hakkı MÜŞTERİ’ye sağlar ve MÜŞTERİ bu hizmeti METROBİ’den almayı kabul eder. Hizmetler, MÜŞTERİ tarafından İşbu Sözleşme kapsamında yetki verilmeyen üçüncü şahıslar için veya şahıslar adına kullanılamaz.

MÜŞTERİ, hizmeti kullanma hakkının yalnızca bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak bulut tabanlı olacağını ve MÜŞTERİ‘nin sahip olduğu veya denetlediği herhangi bir sunucuya veya diğer bilgisayar ekipmanlarına hiçbir yazılım yüklenmeyeceğini kabul eder.

Bu Sözleşmeye istinaden hizmetin kullanımı, www.metrobi.com adresine uygulanan herhangi bir kullanım şartına ve gizlilik politikasına tabidir ve her iki şart ve politikalar da bu Sözleşmeye her amaç için dahil edilmiştir.

6. METROBİ HAKLARI

METROBİ tarafından iş akışı süreçleri, kullanıcı arabirimi, tasarımlar, know-how, API (burada tanımlandığı şekliyle), diğer teknolojiler ve hizmetin bir parçası olarak sağlanan yazılımlar, METROBİ‘nin ve lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve ilişkili tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere bu tür öğelere yalnızca METROBİ’ye aittir. MÜŞTERİ hizmet veya API’daki herhangi bir tescilli markayı veya kısıtlayıcı açıklamaları kaldıramaz veya değiştiremez. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe METROBİ’nin tüm hakları saklıdır.

MÜŞTERİ, (i) bir emirle veya başka bir anlaşmayla aksi öngörülmedikçe hizmeti satamaz, kiralayamaz veya bir hizmet sağlayıcının kapasitesinde kullanamaz; (ii) hak ihlalinde bulunan, istenmeyen pazarlama e-postalarını, hakaret içeren veya başka şekilde sakıncalı, yasaya aykırı veya haksız müstehcen materyalleri depolamak veya iletmek veya üçüncü taraf haklarını ihlal eden materyalleri saklamak veya iletmek için hizmeti kullanamaz; (iii) Hizmetin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmek veya bozmak için çalışmalar yapamaz; (iv) Hizmete veya bunların ilgili sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişime teşebbüs edemez; (v) Hizmeti veya API’yı ters mühendislik yapmak için kullanamaz; veya (vi) Rekabetçi bir hizmet veya ürün oluşturmak için API’ya erişmek veya API’yi kullanmak veya herhangi bir özellik, işlev veya grafik kopyalamak için kullanamaz.

İşbu paragraf hükümleri, işbu Anlaşmanın feshinden sonra da geçerli olacaktır.

7. API

METROBİ, hizmetin bir parçası olan uygulama programı ara yüzüne (“API”) herhangi bir ek ücret ödemeden erişilmesini sağlar. Bu Sözleşmenin diğer koşullarına tabi olarak, METROBİ, API ile izin verilen şekilde hizmetle etkileşim kurmak amacıyla API ile etkileşim kurmak için münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans vermektedir.

METROBİ, bütün müşterilerine teknik olarak ve ekonomik olarak hizmet veremeyeceğini belirtmediği sürece API erişimi sağlamaya ve API hizmetini vermeye devam edecektir.

API, ‘OLDUĞU GİBİ’ ve ‘VAR OLDUKÇA’ temelinde sağlanmaktadır. METROBİ, herhangi bir değişiklik, geçici olarak erişilemezlik, askıya alma veya feshedilmenin bir sonucu olarak API’ye erişilememesi durumunda MÜŞTERİ‘ye herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.

8. MÜŞTERİ VERİLERİ

MÜŞTERİ ile METROBİ arasında olmak üzere, MÜŞTERİ tarafından yüklenen ve METROBİ tarafından toplanan tüm veriler (“MÜŞTERİ Verileri”) MÜŞTERİ’nin mülkiyetinde kalır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme ile METROBİ ye hizmetin sunulabilmesi amacıyla MÜŞTERİ Verileri’ni kullanma, depolama ve değiştirme hakkı vermeyi kabul eder. MÜŞTERİ ayrıca METROBİ ‘ye hizmeti iyileştirmek ve MÜŞTERİ Verileri’nin kullanımının MÜŞTERİ’nin kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerine gönderme yapmaması koşuluyla analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını yayınlamak amacıyla MÜŞTERİ Verileri’ni kullanma hakkı verir. MÜŞTERİ, MÜŞTERİ Verileri lisansına sahip olduğunu ve METROBİ ‘ye bu tür kullanım haklarını vermeye yetecek gerekli yetkiye sahip olduğunu garanti eder.

9. TELAFİ ve SORUMLULUKLARIN SINIRI

MÜŞTERİ, i) MÜŞTERİ’nin amaçlanan sonuçlarına ulaşmak için Hizmet seçiminin, ii) Hizmetin kullanımının ve iii) Hizmetten elde edilen sonuçların tam sorumluluğunu kabul ettiğini beyan eder. METROBİ, MÜŞTERİ’nin hizmeti kullanımının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde, bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile METROBİ, hizmetin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan, sorumluluk, garanti, haksız fiil, ihmal, katı sorumluluk veya başka bir nedenle ortaya çıkan dolaylı, sonuçta oluşan, cezalandırıcı, örnek teşkil eden veya herhangi başka bir zarardan (iş kayıplarını, iş kesintilerini, işle ilgili bilgi kaybını veya maddi zararı içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir maddi kayıp) dolayı sorumlu tutulamaz.  Herhangi bir durumda, METROBİ, hiçbir koşul altında, işbu Sözleşme kapsamında, önceki bir ay içinde MÜŞTERİ tarafından METROBİ’ye ödenen fiili tutarı aşan bir miktarda herhangi bir kayıp, maliyet, masraf ya da MÜŞTERİ‘ye karşı olan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak 1(bir) yıl sure ile geçerlidir. Sona erme tarihinden 60 (altmış) gün önce taraflardan biri akdin feshini ihbar etmediği takdirde, sözleşme kendiliğinden fiyat maddesi hariç aynı koşullarla birer yıllık sürelerle uzayacaktır. Sözleşmenin uzaması durumunda, hizmet fiyatı bir önceki yıl için uygulanan fiyattan az olmamak şartı ile tarafların mutabakatı ile belirlenir. Taraflar sona erme tarihine kadar fiyat yenileme hakkında yazılı(email, ihtar) bildirimde bulunmadığı takdirde, fiyat bir sonraki yıl için de kendiliğinden geçerli sayılır.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar 90 (doksan) gün önceden yazılı olarak akdin feshini ihbar etmek koşuluyla, işbu sözleşmeyi dilediği zaman ve neden göstermeksizin tazminatsız olarak feshetmeye yetkilidir.

METROBİ’ye ait aylık fatura bedelinin hizmet verilen ayı takip eden ayın 5inci gününe kadar  ödenmemesi halinde, METROBİ tarafından yapılacak bildirime(e-posta, yazılı olarak veya ihtar yolu ile) rağmen 7 (yedi) gün içinde ödenmenin gerçekleşmemesi durumunda METROBİ sözleşmeyi tek taraflı olarak 15 günün sonunda koşulsuz olarak tüm hakları saklı kalmak şartı ile sonlandırabilir/feshedebilir. Bu durumda METROBİ’ye hiçbir cezai yaptırım uygulanamaz.

METROBİ’nin, MÜŞTERİ’nin temerrüdünü fesih sebebi olarak değerlendirmemesi durumunda, aylık temerrüt faizi %3 olarak ödenecektir.

12. AKDE AYRILIK

METROBİ, MÜŞTERİ tarafından kendisine iletilen her türlü bilgiyi hiç bir şekilde (MÜŞTERİ ve kendi iştiraki olan kuruluşlar dışında), MÜŞTERİ’nin yazılı onayı olmaksızın başka bir kurum veya kişiyle paylaşmayacaktır.

13. GİZLİLİK

13.1. METROBİ ve MÜŞTERİ işin yapılması sırasında öğrenilecek her türlü bilgilerde gizlilik esasına uyacaktır. Bu kapsamda, gerek METROBİ ve MÜŞTERİ gerek METROBİ’nin ve MÜŞTERİ’nin sorumlu olduğu personeli, işleri gereği öğrenmiş oldukları bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ile yazılı veya sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler gibi her türlü bilgiyi “gizli bilgi” olarak kabul etmişlerdir.

13.2. METROBİ ve MÜŞTERİ, şirket adına ve sorumlu olduğu elemanları/personeli adına bu gizli bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, sözleşme süresince herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir

14. İHBARLAR – TEBLİĞLER

Her türlü tebligat, tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılır. Adres değişikliklerinin karşı tarafa, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün öncesinde yazılı olarak bildirilmemesi halinde, mevcut adrese yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

15. SLA

Sunulan hizmetler aylık %99.9 hizmet verecektir, bu süreye tatiller, haftasonları ve planlı bakım süreleri dahil değildir. Uptime(hizmet sağlanılan süre) ve Downtime(hizmet sağlanamayan süre) sürelerinin hesaplanmasında MÜŞTERİ’nin istediği doğrultusunda gerçekleştirilen bakım süreleri dahil edilmeyecektir. Ayrıca, sistemin çalışması için 3üncü taraflardan edinilen bağlantı, hizmet ve diğer faktörlerden kaynaklanan süreler de Downtime hesabına dahil edilmeyecektir. 60 dakikadan daha uzun süren Donwtime için METROBİ MÜŞTERİ’ye aylık ücretin %5’I kadar kullanım kredisi sağlayacaktır; bu kredi günde bir defaya mahsustur. Downtime süresi MÜŞTERİ’nin sorunu bildirmesi ile başlayacak olup, sorunun çözümlenmesine kadar geçen süreyi kapsar. Söz konusu krediyi almak için MÜŞTERİ METROBİ’ye, Downtime’ın başlangıcından 24 saat içinde yazılı olarak istekte bulunmalıdır; aksi takdirde kredi hakkı geçersiz olacaktır. Söz konusu kredi nakit olarak kullanılamaz ve 1 takvim ayı içerisinde 1 haftaya denk gelen kullanım ücretinden fazla olamaz. METROBİ söz konusu krediyi sadece bir sonraki ayın hizmet bedelinden bir defaya mahsus olmak üzere düşecektir. MÜŞTERİ’nin veri alışverişini veya hizmet kullanımını kesmesi ya da hizmetleri uygun şekilde kullanmıyor olması METROBİ’nin hizmetleri kesintisiz sağlamadığı anlamına gelmez.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

METROBİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

logo-green

Deliver with Metrobi

Please add photos of your van. (front, back, left, right, interior)

logo-green

Let's grow your business